ASDECON Corporation Co., Ltd

  A Consultant with Creative and Integrated Solutions for SUSTAINABLE DEVELOPMENT

P1119
เจ้าของงาน : การรถไฟแห่งประเทศไทย
มูลค่าก่อสร้าง : 9,817 ล้านบาท
ระยะเวลา : 17/03/2552 - 12/2555
ลักษณะโครงการ : การก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน จากสถานีบางซื่อ ไปสิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชัน ระยะทางรวม 15 กิโลเมตร
ประเภทงาน :
1. บริหารโครงการ
2. ควบคุมงานก่อสร้าง