ASDECON Corporation Co., Ltd

  A Consultant with Creative and Integrated Solutions for SUSTAINABLE DEVELOPMENT

กรมเจ้าท่า ร่วมกับบริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการจัดสัมมนาระดับจังหวัด
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 งานสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ เพื่อเสนอผลการศึกษาและมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 เวที คือ

- เวทีจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 มีผู้เข้าร่วมประชุม โดยคุณชลิดา ประดิษฐ์กุล เป็นตัวแทนของบริษัทเป็นผู้นำเสนอผลการศึกษา

- เวทีจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 โดยคุณวรางคณา เหรียญทอง เป็นตัวแทนของบริษัทเป็นผู้นำเสนอผลการศึกษา

 

S 24731677

 

S 24731679

 

S 24731680

 

S 24731681

 

S 24731678

 

S 24731683

 

S 24731684

 

S 24731685

 

messageImage 1443684606843