ASDECON Corporation Co., Ltd

  A Consultant with Creative and Integrated Solutions for SUSTAINABLE DEVELOPMENT

แอสดีคอนได้ปรับปรุงวิธีการและระบบการปฏิบัติงานโดยนำระบบมาตราฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001 มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้สร้างความพึงพอใจ และเชื่อมั่นของลูกค้าจนสามารถผ่านการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการ ISO 9001: 2000 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 นี้ได้ปรับเปลี่ยนและผ่านการรับรองมาตรฐานเป็น ISO 9001:2008