ASDECON Corporation Co., Ltd

  A Consultant with Creative and Integrated Solutions for SUSTAINABLE DEVELOPMENT

บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 เป็นบริษัทที่ปรึกษาสัญชาติไทยที่ให้บริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา และพร้อมมอบการบริการให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ

เป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษแล้วที่แอสดีคอนได้สั่งสมชื่อเสียงจากโครงการที่ได้ดำเนินงานมากว่า 500 โครงการจนก้าวขึ้นเป็นบริษัทของคนไทยที่ให้บริการงานที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมแบบครบวงจรที่ครอบคลุมและสามารถรองรับความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน