ASDECON Corporation Co., Ltd

  A Consultant with Creative and Integrated Solutions for SUSTAINABLE DEVELOPMENT

9837

 

เจ้าของงาน : กรมชลประทาน
มูลค่าก่อสร้าง : 6,450 ล้านบาท
ระยะเวลา : 11/2542 - 01/07/2548
ลักษณะโครงการ : การก่อสร้างเขื่อนคอนกรีต สูง 93 ม. ยาว 2,720 ม.
ปริมาตรเขื่อน 5,470,000 ลบ.ม.
และเขื่อนดินปิดช่องเขาต่ำ สูง 46 ม. ยาว 350 ม.
ปริมาตรเขื่อน 1,220,000 ลบ.ม. 
พร้อมอาคารและส่วนประกอบ
ประเภทงาน :
1. ควบคุมงานก่อสร้าง


P1347

เจ้าของงาน : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
มูลค่าก่อสร้าง : 969.14 ล้านบาท
ระยะเวลา : 11/10/2554 - 09/09/2556
ลักษณะโครงการ : การก่อสร้างทางลอดถนนตากสินกับถนนรัชดาภิเษก เริ่มต้นบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 22 ลอดผ่านใต้ถนนรัชดาภิเษก (แยกมไหศวรรย์) ไปสิ้นสุดที่บริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 42 เป็นทางลอดสำหรับรถยนต์ขนาด 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความสูงประมาณ 5 เมตร ความกว้างประมาณ 17 เมตร ความยาวประมาณ 1,007 เมตร
ประเภทงาน :
1. ควบคุมงานก่อสร้าง

P2380
เจ้าของงาน :
กรมทางหลวงชนบท
มูลค่าก่อสร้าง : 878.498 ล้านบาท
ระยะเวลา : 08/08/2555 - 08/02/2557
ลักษณะโครงการ : การปรับปรุงถนนเป็นแนวป้องกันอุทกภัย ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 2 สายทาง ได้แก่
1. สาย นฐ.4006 แยก ทล.3310-บ.กลาง จ.นครปฐม ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางรวม 6.625 กิโลเมตร
2. สาย นฐ.4014 แยก ทล.3233-บ.คลองนราภิรมย์ จ.นครปฐม และสาย นฐ.5053 แยก ทช.นฐ.4014-แยก ทช.นฐ.4006
จ.นครปฐม ขนาด 2 ช่องจราจร ระยะทางรวม 13.409 กิโลเมตร
ประเภทงาน :
1. ควบคุมงานก่อสร้าง


รถไฟสายสแดง

เจ้าของงาน : การรถไฟแห่งประเทศไทย
มูลค่าก่อสร้าง :51,062.37 ล้านบาท
ระยะเวลา :03/01/2556 - 13/12/2559
ลักษณะโครงการ : การก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) จุดเริ่มต้นที่สถานีกลางบางซื่อ
ไปสิ้นสุดที่สถานีรังสิต ระยะทางรวม 26.350 กิโลเมตร

ประเภทงาน : 
 1. ควบคุมงานก่อสร้าง

P1634
เจ้าของงาน : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
มูลค่าก่อสร้าง : 5,791.12 ล้านบาท
ระยะเวลา : 01/07/2553 - 31/05/2557
ลักษณะโครงการ : การก่อสร้างอาคาร และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อขยายความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจากเดิม 6.5 ล้านคน/ปี เป็น 12.5 ล้านคน/ปี
ประเภทงาน :
1. บริหารโครงการ
2. ควบคุมงานก่อสร้าง