ASDECON Corporation Co., Ltd

  A Consultant with Creative and Integrated Solutions for SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ระบบสุขาภิบาลและการจัดการของเสียมีความสำคัญต่อการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทย และคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวม
ของประเทศแอสดีคอนเพียบพร้อมด้วยองค์ความรู้และบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์จากการทำงานและบริหารโครงการ
ด้านน้ำเสีย ประปา และขยะ ทำให้เราสามารถวางแผนและออกแบบระบบสุขาภิบาลและการจัดการของเสียได้อย่างบูรณาการ
   

งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

แอสดีคอนมีโอกาสใช้ความรู้และความชำนาญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขของประเทศใน 3 ด้านหลักๆ
ได้แก่ ด้านการจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะและกากสารพิษ และการพัฒนาระบบประปา

 

img 020งานด้านการจัดการน้ำเสีย: โครงการแรกๆ ที่แอสดีคอนได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินงาน คือ การศึกษาความเหมาะสมการป้องกันน้ำท่วม การระบายน้ำ และบำบัดน้ำเสียใน พ.ศ. 2535 และถัดมาในพื้นที่สำคัญๆ ได้แก่ เทศบาลเมืองนนทบุรีและเทศบาลตำบลปากเกร็ดที่จะ ส่งผลต่อแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่เร่งด่วนในเทศบาล ต.ชะอำ จ.เพชรบุรี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พื้นที่ฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ต และเทศบาลเมืองระยอง ที่มีผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของประเทศไทย จากนั้นแอสดีคอนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการ ทำการสำรวจออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2541

img 019

แอสดีคอนได้ศึกษา วางแผน สำรวจ ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างของโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรมอีกจำนวนมากแก่ภาครัฐและเอกชน เช่น นิคมอุตสาหกรรม เทศบาลเมือง สุขาภิบาลเมือง โรงพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัย ท่าเรือเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม และพื้นที่ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ แอสดีคอนยังวางแผนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในระดับลุ่มน้ำ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมทั้งติดตามและประเมินผลโครงการ ได้แก่ การวางแผนจัดการน้ำเสียลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ำเจ้าพระยา การติดตามประเมินผลการจัดการน้ำเสียชุมชน 51 แห่ง การจัดทำแผนการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำเสียและมูลฝอยแห่งชาติ

 

img 023

แอสดีคอนได้ศึกษา วางแผน สำรวจ ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างของโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรมอีกจำนวนมากแก่ภาครัฐและเอกชน เช่น นิคมอุตสาหกรรม เทศบาลเมือง สุขาภิบาลเมือง โรงพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัย ท่าเรือเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม และพื้นที่ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 

นอกจากนี้ แอสดีคอนยังวางแผนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในระดับลุ่มน้ำ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมทั้งติดตามและประเมินผลโครงการ ได้แก่ การวางแผนจัดการน้ำเสียลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ำเจ้าพระยา การติดตามประเมินผลการจัดการน้ำเสียชุมชน 51 แห่ง การจัดทำแผนการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำเสียและมูลฝอยแห่งชาติ

 

img 021งานด้านการพัฒนาประปา: แอสดีคอนได้ดำเนินโครงการทั้งประปาขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ เช่น ปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาของสุขาภิบาล 124 แห่งทั่วประเทศ ประปาขนาดเล็กของนิคมอุตสาหกรรม และโครงการพัฒนาที่ดินต่างๆ โครงการลดน้ำสูญเสียในเขตกรุงเทพ- มหานครและปริมณฑล โครงการจัดหาน้ำสะอาดชุมชนพื้นที่ปริมณฑล ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงโครงการปรับปรุงขยายประปา สร้างอุโมงค์ส่งน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ โครงข่ายประปาระบบท่อจ่ายน้ำในหลายจังหวัด รวมไปถึงงานก่อสร้างอาคารและติดตั้ง อุปกรณ์กำจัดตะกอนของโรงงานผลิตน้ำบางเขน และในพ.ศ. 2552 นี้ เป็นงานขยายกำลังการผลิตน้ำประปาของโรงงานผลิตน้ำบางเขนและมหาสวัสดิ์ ของโครงการปรับปรุงกิจกรรมประปาตามแผนหลักครั้งที่ 8 วางแผนพัฒนาประปาของ จ.เชียงใหม่