ASDECON Corporation Co., Ltd

  A Consultant with Creative and Integrated Solutions for SUSTAINABLE DEVELOPMENT

โครงการพัฒนาทุกโครงการจะมีผลกระทบในด้านต่างๆ ต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การผสานความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งด้วยเหตุนี้ การพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงจำเป็นต้องค้นหาวิถีทางที่ช่วยให้การพัฒนาก้าวไปข้างหน้า ในขณะเดียวกันก็สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้คงอยู่ตามธรรมชาติ

 

แอสดีคอนพร้อมมอบบริการการประเมินผลกระทบพร้อมแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และสุขภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการที่รับผิดชอบอยู่นั้น จะได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทีมงานนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในหลายสาขานักสังคมศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมสามารถดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วม ระบุถึงประเด็นปัญหาสำคัญอย่างตรงจุด และนำเสนอแนวทางลดผลกระทบที่เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในโครงการ

การประเมินผลกระทบและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 ปัจจุบันกระแสการอนุรักษ์และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ แอสดีคอนได้รับความไว้วางใจ ในการให้บริการแก่องค์กรต่างๆ ต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ทั้งในแง่ของการศึกษาและออกแบบในโครงการพัฒนาที่หลากหลาย

img 025

นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการวางผังเมืองการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆ ตลอดจนการศึกษาเชิงลึกหรือเชิงวิจัยเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หรือในภาคส่วนต่างๆ
ทั้งในระดับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ

 

img 024ในโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม สิ่งแวดล้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอยู่เสมอ ทั้งระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ซึ่งศึกษาอยู่หลายเส้นทาง ได้แก่ สายสระบุรี-บางปะกง และสายนครปฐม-ชะอำ ในกรุงเทพฯ มีเส้นทาง เชื่อมต่อวงแหวนตะวันตก-ตะวันออกให้แก่กรมทางหลวง รวมไปถึงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของระบบรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ประเด็นสิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญตั้งแต่การคัดกรองพื้นที่ และแนวเส้นทาง และคัดเลือกแนวสายทางที่มีความเหมาะสม ตลอดจนองค์ประกอบต่างๆ ของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการทางหลวงสำหรับ Motorway หรือโรงจอดซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจรของรถไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัด หรือพื้นที่อ่อนไหวต่างๆ และให้แนวเส้นทางส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและคุณค่าสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเฉพาะประชาชนที่อาจต้องอพยพโยกย้ายเปลี่ยนวิถีชีวิต


img 028แอสดีคอนพยายามเสนอแนะมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้สิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการยังคงเติบโตและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยแอสดีคอนมีทีมงานที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีเทคนิควิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ทั้งการประเมินผลกระทบทางด้านอากาศและเสียง คุณภาพน้ำและระบบนิเวศทางน้ำ การสำรวจระบบนิเวศป่าไม้ การสำรวจทัศนคติและความคิดเห็น ตลอดจนใส่ใจในการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ในการพัฒนาใดๆ ก็ตาม


img 027สำหรับงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการด้านที่พักอาศัยและบริการชุมชนนั้น แอสดีคอนมีประสบการณ์ในด้านนี้มานับ 20 ปี จนเป็นที่ยอมรับทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์และหน่วยงานผู้ให้อนุญาต ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการมีลักษณะเป็นทั้งอาคารชุดพักอาศัย บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ทริมชายหาด โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ทั้งในกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เช่น จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ประจวบคีรีขันธ์ และพัทยา แอสดีคอนพยายามสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการในเรื่องความใส่ใจเป็นพิเศษต่อทรัพยากรและคุณค่าสิ่งแวดล้อม ทั้งการ ออกแบบโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินตามมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียงและดำเนินการตามกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

นอกจากนี้ แอสดีคอนยังรับผิดชอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเสนอแนวทางลดและป้องกันผลกระทบ จากการพัฒนาแหล่งน้ำต่อประชาชนและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ในด้านต่างๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกและโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำน้ำญวน จ.พะเยา โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น

ในปัจจุบัน ทุกกิจกรรมรวมทั้งการพัฒนาอาจส่งผลต่อสภาวะโลกร้อน หลายองค์กรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก ซึ่งแอสดีคอนมีประสบการณ์ และผลงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลกด้วย เช่นกัน โดยเฉพาะการดำเนินงานสร้างเครือข่ายเพื่อทำให้ตระหนักถึง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการกำหนดดัชนีชี้วัดที่บ่งชี้ถึงผลของการ เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ