ASDECON Corporation Co., Ltd

  A Consultant with Creative and Integrated Solutions for SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ทรัพยากรน้ำที่มีจำกัดและผันแปรอย่างมากโดยเฉพาะสถานการณ์โลกร้อน ในฤดูฝนน้ำมีมากเกินไปจนเกิดอุทกภัย ส่วนในฤดูแล้งน้ำมีน้อยจนขาดแคลน ความเสียหายจากน้ำท่วมที่เพิ่มขึ้นและความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนา ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อการผลิตพลังงาน น้ำจึงมีความสำคัญยิ่งต่อมนุษย์และความสมดุลและยั่งยืนของระบบนิเวศน์ การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการรวมถึงการใช้ทรัพยากรอันมีค่านี้อย่างเหมาะสมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนนั้น แอสดีคอนได้เข้าไปมีส่วนในการให้บริการทางด้านต่างๆ ทั้งการศึกษาความเหมาะสม การออกแบบ การควบคุมการก่อสร้าง การติดตามและประเมินผลโครงการ การประชาสัมพันธ์และพัฒนาการมีส่วนร่วมการให้คำปรึกษาเชิงนโยบายให้แก่หน่วยงานที่ดูแลทรัพยากรน้ำในระดับประเทศ รวมถึงการสร้าง ติดตั้ง ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและระบบที่ช่วยตัดสินใจเพื่อให้การจัดการและการใช้น้ำมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

 

วิศวกรรมการจัดการน้ำ

 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การพัฒนาด้านแหล่งน้ำตลอดจนการชลประทานที่ดีย่อมส่งผลต่อทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ในขณะเดียวกัน การพัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ล้วนต้องการน้ำเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญทั้งสิ้น

 

แอสดีคอนก่อตั้งโดยกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการน้ำ จึงได้รับโอกาสในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำจาก กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน การประปานครหลวง และงานแก้ปัญหาน้ำท่วมจากกรมโยธาธิการ และขยายงานไปในหน่วยงานอื่น เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน่วยงาน เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ(ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย คณะกรรมการลุ่มน้ำโขง และ JICA


img 008งานด้านน้ำที่แอสดีคอน ได้มีส่วนร่วมในฐานะที่ปรึกษาครอบคลุมงานด้านการพัฒนา
แหล่งน้ำ ระบบชลประทาน ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ ระบบฐานข้อมูลและเตือนภัย ตลอดจนระบบสนับสนุนการตัดสินใจ วิศวกรรมชายฝั่งทะเล รวมถึงการติดตามประเมินผล จนถึงปัจจุบัน แอสดีคอนมีประสบการณ์ด้านนี้มากกว่า 100 โครงการ

 

img 009

งานด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ประกอบด้วยการพัฒนาอ่างเก็บน้ำ ประตูระบายน้ำและฝาย เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2539) ใสน้อย-ใสใหญ่ จ.ปราจีนบุรี (พ.ศ. 2540) แก่งเสือเต้น จ.แพร่ (พ.ศ. 2542) ยางนาดี ชีบน จ.ชัยภูมิ (พ.ศ. 2543) คลองทอง คลองลอยและบ้านไทรทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ. 2544) ประตูระบายน้ำแม่น้ำท่าจีน ตอนล่าง (พ.ศ. 2541)ประตูระบายน้ำคลองชะอวด-แพรกเมืองพร้อมเขื่อนกั้นทราย โครงการลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2543) เขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2551) ชีตอนบน จ.ชัยภูมิ (พ.ศ. 2551) 

img 010


การพัฒนาลุ่มน้ำ
แอสดีคอนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ เช่น ผันน้ำกก-อิง-น่าน (พ.ศ. 2541) แหล่งน้ำใน จ.ตาก (พ.ศ. 2545) แผนรวมลุ่มน้ำป่าสัก (พ.ศ. 2545) และยม (พ.ศ. 2547) พัฒนาลุ่มน้ำพรม จ.ชัยภูมิ (พ.ศ. 2547) ศึกษาศักยภาพเบื้องต้นและจัดการน้ำ แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2547) แบบบูรณาการแหล่งน้ำ จ.ลำปาง ชัยนาท และศรีสะเกษ (พ.ศ. 2548) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (พ.ศ. 2548) นอกจากนี้ แอสดีคอน ยังมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศแหล่งน้ำและระบบชลประทาน (พ.ศ. 2549) กำหนดยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย (พ.ศ. 2552)

 

img 013

ส่วนระบบจัดการน้ำท่วมในลุ่มน้ำนั้น แอสดีคอนได้ร่วมพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่อุทกภัยคลองดินแดง (พ.ศ. 2543) แก้มลิง คลองมหาชัย-สนามชัย จ.สมุทรสาคร-กรุงเทพฯ (พ.ศ. 2542) ลุ่มน้ำวังตอนล่าง จ.ตาก (พ.ศ. 2546) Innovative Approaches for Flood Risk Management and Financing in Agriculture ให้แก่ธนาคารโลก (พ.ศ. 2550) ลุ่มน้ำท่าจีน (พ.ศ. 2551) พัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (พ.ศ. 2551-2553) โครงการศึกษา DAM BREAK กิ่วคอหมา จ.ลำปาง (พ.ศ. 2553) สำรวจภูมิประเทศและจัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบ ไลดาร์ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (พ.ศ. 2551-2553)

 

สำหรับโครงการที่แอสดีคอนได้รับโอกาสในการติดตั้งและจัดทำและบำรุงรักษา ระบบพยากรณ์ บริหารจัดการน้ำและเตือนภัย ได้แก่ ระบบพยากรณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำปิง (พ.ศ. 2550) ระบบพยากรณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ท่าจีน (พ.ศ. 2550) ระบบพยากรณ์ระดับความเค็มและคุณภาพน้ำในทะเลสาบสงขลา (พ.ศ. 2552) ระบบพยากรณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (พ.ศ. 2553) การบำรุงรักษาระบบทำนายน้ำท่วม ในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก (พ.ศ. 2553)

 

นอกเหนือจากการพัฒนาแหล่งน้ำ และป้องกันน้ำท่วมแล้ว แอสดีคอนยังขยายขอบเขตการบริการให้ครอบคลุมงานด้านฟื้นฟูชายหาด ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและแม่น้ำ และพัฒนาท่าเรือด้วย เช่น โครงการฟื้นฟูบูรณะ และพัฒนาเมืองพัทยา จ.ชลบุรี (พ.ศ. 2538) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง (พ.ศ. 2540) เขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน่านเพื่อการเดินเรือ (พ.ศ. 2548) เขื่อนป้องกันทรายและคลื่น จ.ระยอง (พ.ศ. 2549) ผังแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและวางผังท่าเรือเพื่อรองรับการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งด้านตะวันออก (พ.ศ. 2552)