ASDECON Corporation Co., Ltd

  A Consultant with Creative and Integrated Solutions for SUSTAINABLE DEVELOPMENT

แบบแผนการพัฒนาระบบการขนส่งภายในประเทศที่ผ่านมา นำไปสู่ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชนทั่วไป และค่าใช้จ่ายของประเทศ จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนโดยการสนับสนุนนโยบายและแผนการขนส่งแบบองค์รวม การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคทางด้านการขนส่ง การสนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

แอสดีคอนได้เข้าไปรับผิดชอบในโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วประเทศ และได้รับการยอมรับในความสามารถ ด้านการวางแผน และการออกแบบที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผสานกับนวัตกรรมและความตระหนักถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

 

การคมนาคมขนส่ง

แอสดีคอนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านการคมนาคมขนส่งตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ด้วยการสำรวจและออกแบบถนนในชนบททั่วทุกภูมิภาคให้แก่กรมโยธาธิการ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กรมชลประทาน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้สามารถใช้เส้นทางได้ทุกฤดูกาล อันเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในชนบท

โดยมีทั้งถนนลูกรังมาตรฐาน ถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต เช่น ถนนตามแผนงานสาธารณสถานทางหลวงชนบท (พ.ศ. 2541) ถนนสายหลักในเขตปฏิรูปที่ดิน (พ.ศ. 2539) การบูรณะและซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท (พ.ศ. 2541) ปรับปรุงทางเลียบคลองชลประทาน (พ.ศ. 2541)

img 014

แอสดีคอนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบขนส่งหลายลักษณะ ทั้งถนน ในพื้นที่ย่านชานเมือง และย่านชุมชน ในโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง ถนนตามแนวผังเมืองรวม ถนนในเมือง ถนนตามยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ สะพานข้ามแม่น้ำในพื้นที่ชุมชน-แม่น้ำสายหลัก และทางแยกต่างระดับให้แก่กรมโยธาธิการ และกรมทางหลวง-ชนบท ด้วยการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ สำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน การควบคุมงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จ อาทิ สะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค (พ.ศ. 2534-2540) การพัฒนาเมืองหลักรอบที่ 2 (พ.ศ. 2540) ถนนตามเขตผังเมืองรวม จังหวัดหนองคาย นครนายก นครราชสีมา ชลบุรี อุตรดิตถ์ และชุมชนป่าตองและกะรน จ. ภูเก็ต (พ.ศ. 2541-2548) งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์โครงการถนนตามเขตผังเมืองรวม จังหวัดนครนายก เชียงราย เมืองปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และสิงห์บุรี (พ.ศ. 2540-2548) อุโมงค์ลอดบริเวณวงเวียนถนนราชพฤกษ์-นครอินทร์ (พ.ศ. 2550) ถนนตามยุทธศาสตร์ โลจิสติกส์ของกรมทางหลวงชนบท สายฉช.3001
แยกทล.314-ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ สายแยกทล.1021-บ. กิ่วแก้ว จ.เชียงราย-พะเยา และสาย นฐ.3004 แยกทล.346-ศาลายา จ.นครปฐม (พ.ศ. 2551-2552)

img 015งานพัฒนาโครงข่ายคมนาคมหลักระบบถนน: แอสดีคอนได้มีส่วนร่วม ในโครงการทางหลวงแผ่นดิน ทางแยกต่างระดับ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้แก่กรมทางหลวง และทางพิเศษให้แก่ การทางพิเศษ แห่งประเทศไทย ด้วยการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดที่สำคัญเช่น ทางหลวงภูมิภาคและการขยายเป็นสี่ช่องจราจร (พ.ศ. 2541) ทางหลวงสายแหลมฉบัง-สระแก้ว-มุกดาหาร (พ.ศ. 2541) ด่านชั่งน้ำหนักถาวรบนทางหลวงทั่วประเทศ (พ.ศ. 2541) ทางแยกต่างระดับ (พ.ศ. 2541-2544) โครงข่ายทางหลวงสายสำรองสู่ภาคใต้ ช่วง อ.หัวหิน-อ.บางสะพาน (พ.ศ. 2543) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายสระบุรี-บางปะกง และสายนครปฐม-ชะอำ (พ.ศ. 2550) โครงข่ายเชื่อมโยงวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก-ด้านตะวันตก (พ.ศ. 2547) ระบบทางด่วนทดแทนโครงการทางด่วนสายพญาไท-พุทธมณฑล (พ.ศ. 2547) ทางหลวงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย อ.เบตง-บ้านภูเขาทอง (พ.ศ. 2550) ทางหลวงสาย 304 ทางเชื่อมผืนป่ามรดกโลก สาย อ.กบินทร์บุรี-อ.ปักธงชัย (พ.ศ. 2552) ทางหลวงหมายเลข 12 อ.หล่มสัก-แยก อ.คอนสาร (พ.ศ. 2553)

 

img 016เขตพื้นที่กรุงเทพฯ: เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการจราจรสูง แอสดีคอนได้ร่วมวางแผนเพื่อบรรเทาปัญหาอย่างต่อเนื่องในทุกลักษณะงาน เช่น ปรับปรุงถนนเพชรเกษม จากถนนรัชดาภิเษก-พุทธมณฑลสาย 4 (พ.ศ. 2540) ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 (พ.ศ. 2541) ถนนเชื่อมถนนรัตนโกสินทร์-ถนนนิมิตรใหม่ ข.2 (พ.ศ. 2540) ถนนนิมิตรใหม่ (พ.ศ. 2544) สะพานรถยนต์ข้ามทางแยกบริเวณถนนพระราม 4-สาทร ไทย-เบลเยี่ยม (พ.ศ. 2542) สะพานพระราม 8 (พ.ศ. 2545) โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ปิดล้อมของ กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2546) งานแก้ไขปัญหาการจราจรถนนเพชรบุรี บริเวณทางแยกชิดลม วิทยุ ทางด่วน นานา อโศก และพร้อมพงษ์ (พ.ศ. 2552)

 

img 017แอสดีคอนได้รับการว่าจ้างให้พัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้หลักของประเทศอย่างหนึ่ง ได้แก่การศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม วางแผน และสำรวจออกแบบ ได้แก่ ถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก (Royal Coast) จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง (พ.ศ. 2549) ถนนสายริมทะเลสาบสงขลา จ.พัทลุง (พ.ศ. 2552)

 

img 018การคมนาคมขนส่งด้วยระบบราง: การขนส่งนี้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ สูง ประหยัดพลังงาน และลดปัญหาการจราจร เหมาะสมต่อการเป็นระบบคมนาคมหลักต่อไปในอนาคต แอสดีคอน มีส่วนร่วมในโครงการ สำคัญทั้งระบบรถไฟดั้งเดิม การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งชานเมืองและขนส่งมวลชนในพื้นที่เมือง ได้แก่ ทางรถไฟทดแทนช่วงที่อยู่ในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (พ.ศ. 2541) รวมทั้งโครงการระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกหลายโครงการ