ASDECON Corporation Co., Ltd

  A Consultant with Creative and Integrated Solutions for SUSTAINABLE DEVELOPMENT

โครงการพัฒนาทุกโครงการจะมีผลกระทบในด้านต่างๆ ต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การผสานความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งด้วยเหตุนี้ การพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงจำเป็นต้องค้นหาวิถีทางที่ช่วยให้การพัฒนาก้าวไปข้างหน้า ในขณะเดียวกันก็สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้คงอยู่ตามธรรมชาติ

 

แอสดีคอนพร้อมมอบบริการการประเมินผลกระทบพร้อมแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และสุขภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการที่รับผิดชอบอยู่นั้น จะได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทีมงานนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในหลายสาขานักสังคมศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมสามารถดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ สร้างการมีส่วนร่วม ระบุถึงประเด็นปัญหาสำคัญอย่างตรงจุด และนำเสนอแนวทางลดผลกระทบที่เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในโครงการ

การประเมินผลกระทบและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 ปัจจุบันกระแสการอนุรักษ์และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ แอสดีคอนได้รับความไว้วางใจ ในการให้บริการแก่องค์กรต่างๆ ต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ทั้งในแง่ของการศึกษาและออกแบบในโครงการพัฒนาที่หลากหลาย

img 025

นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการวางผังเมืองการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆ ตลอดจนการศึกษาเชิงลึกหรือเชิงวิจัยเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หรือในภาคส่วนต่างๆ
ทั้งในระดับแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ

 

img 024ในโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม สิ่งแวดล้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอยู่เสมอ ทั้งระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ซึ่งศึกษาอยู่หลายเส้นทาง ได้แก่ สายสระบุรี-บางปะกง และสายนครปฐม-ชะอำ ในกรุงเทพฯ มีเส้นทาง เชื่อมต่อวงแหวนตะวันตก-ตะวันออกให้แก่กรมทางหลวง รวมไปถึงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของระบบรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ประเด็นสิ่งแวดล้อมมีบทบาทสำคัญตั้งแต่การคัดกรองพื้นที่ และแนวเส้นทาง และคัดเลือกแนวสายทางที่มีความเหมาะสม ตลอดจนองค์ประกอบต่างๆ ของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการทางหลวงสำหรับ Motorway หรือโรงจอดซ่อมบำรุงและอาคารจอดแล้วจรของรถไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัด หรือพื้นที่อ่อนไหวต่างๆ และให้แนวเส้นทางส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและคุณค่าสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเฉพาะประชาชนที่อาจต้องอพยพโยกย้ายเปลี่ยนวิถีชีวิต


img 028แอสดีคอนพยายามเสนอแนะมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้สิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการยังคงเติบโตและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยแอสดีคอนมีทีมงานที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีเทคนิควิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ทั้งการประเมินผลกระทบทางด้านอากาศและเสียง คุณภาพน้ำและระบบนิเวศทางน้ำ การสำรวจระบบนิเวศป่าไม้ การสำรวจทัศนคติและความคิดเห็น ตลอดจนใส่ใจในการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ในการพัฒนาใดๆ ก็ตาม


img 027สำหรับงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการด้านที่พักอาศัยและบริการชุมชนนั้น แอสดีคอนมีประสบการณ์ในด้านนี้มานับ 20 ปี จนเป็นที่ยอมรับทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์และหน่วยงานผู้ให้อนุญาต ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการมีลักษณะเป็นทั้งอาคารชุดพักอาศัย บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ทริมชายหาด โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ทั้งในกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เช่น จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ประจวบคีรีขันธ์ และพัทยา แอสดีคอนพยายามสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการในเรื่องความใส่ใจเป็นพิเศษต่อทรัพยากรและคุณค่าสิ่งแวดล้อม ทั้งการ ออกแบบโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินตามมาตรการต่างๆ ที่จะช่วยป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียงและดำเนินการตามกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

นอกจากนี้ แอสดีคอนยังรับผิดชอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเสนอแนวทางลดและป้องกันผลกระทบ จากการพัฒนาแหล่งน้ำต่อประชาชนและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ในด้านต่างๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกและโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำน้ำญวน จ.พะเยา โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น

ในปัจจุบัน ทุกกิจกรรมรวมทั้งการพัฒนาอาจส่งผลต่อสภาวะโลกร้อน หลายองค์กรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก ซึ่งแอสดีคอนมีประสบการณ์ และผลงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลกด้วย เช่นกัน โดยเฉพาะการดำเนินงานสร้างเครือข่ายเพื่อทำให้ตระหนักถึง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการกำหนดดัชนีชี้วัดที่บ่งชี้ถึงผลของการ เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ

 

ระบบสุขาภิบาลและการจัดการของเสียมีความสำคัญต่อการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทย และคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวม
ของประเทศแอสดีคอนเพียบพร้อมด้วยองค์ความรู้และบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์จากการทำงานและบริหารโครงการ
ด้านน้ำเสีย ประปา และขยะ ทำให้เราสามารถวางแผนและออกแบบระบบสุขาภิบาลและการจัดการของเสียได้อย่างบูรณาการ
   

งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

แอสดีคอนมีโอกาสใช้ความรู้และความชำนาญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและด้านสาธารณสุขของประเทศใน 3 ด้านหลักๆ
ได้แก่ ด้านการจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะและกากสารพิษ และการพัฒนาระบบประปา

 

img 020งานด้านการจัดการน้ำเสีย: โครงการแรกๆ ที่แอสดีคอนได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินงาน คือ การศึกษาความเหมาะสมการป้องกันน้ำท่วม การระบายน้ำ และบำบัดน้ำเสียใน พ.ศ. 2535 และถัดมาในพื้นที่สำคัญๆ ได้แก่ เทศบาลเมืองนนทบุรีและเทศบาลตำบลปากเกร็ดที่จะ ส่งผลต่อแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่เร่งด่วนในเทศบาล ต.ชะอำ จ.เพชรบุรี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พื้นที่ฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ต และเทศบาลเมืองระยอง ที่มีผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของประเทศไทย จากนั้นแอสดีคอนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการ ทำการสำรวจออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2541

img 019

แอสดีคอนได้ศึกษา วางแผน สำรวจ ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างของโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรมอีกจำนวนมากแก่ภาครัฐและเอกชน เช่น นิคมอุตสาหกรรม เทศบาลเมือง สุขาภิบาลเมือง โรงพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัย ท่าเรือเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม และพื้นที่ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ แอสดีคอนยังวางแผนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในระดับลุ่มน้ำ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมทั้งติดตามและประเมินผลโครงการ ได้แก่ การวางแผนจัดการน้ำเสียลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ำเจ้าพระยา การติดตามประเมินผลการจัดการน้ำเสียชุมชน 51 แห่ง การจัดทำแผนการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำเสียและมูลฝอยแห่งชาติ

 

img 023

แอสดีคอนได้ศึกษา วางแผน สำรวจ ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างของโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรมอีกจำนวนมากแก่ภาครัฐและเอกชน เช่น นิคมอุตสาหกรรม เทศบาลเมือง สุขาภิบาลเมือง โรงพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัย ท่าเรือเพื่อการพาณิชย์ โรงแรม และพื้นที่ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร

 

นอกจากนี้ แอสดีคอนยังวางแผนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในระดับลุ่มน้ำ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมทั้งติดตามและประเมินผลโครงการ ได้แก่ การวางแผนจัดการน้ำเสียลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ำเจ้าพระยา การติดตามประเมินผลการจัดการน้ำเสียชุมชน 51 แห่ง การจัดทำแผนการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำเสียและมูลฝอยแห่งชาติ

 

img 021งานด้านการพัฒนาประปา: แอสดีคอนได้ดำเนินโครงการทั้งประปาขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ เช่น ปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาของสุขาภิบาล 124 แห่งทั่วประเทศ ประปาขนาดเล็กของนิคมอุตสาหกรรม และโครงการพัฒนาที่ดินต่างๆ โครงการลดน้ำสูญเสียในเขตกรุงเทพ- มหานครและปริมณฑล โครงการจัดหาน้ำสะอาดชุมชนพื้นที่ปริมณฑล ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงโครงการปรับปรุงขยายประปา สร้างอุโมงค์ส่งน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ โครงข่ายประปาระบบท่อจ่ายน้ำในหลายจังหวัด รวมไปถึงงานก่อสร้างอาคารและติดตั้ง อุปกรณ์กำจัดตะกอนของโรงงานผลิตน้ำบางเขน และในพ.ศ. 2552 นี้ เป็นงานขยายกำลังการผลิตน้ำประปาของโรงงานผลิตน้ำบางเขนและมหาสวัสดิ์ ของโครงการปรับปรุงกิจกรรมประปาตามแผนหลักครั้งที่ 8 วางแผนพัฒนาประปาของ จ.เชียงใหม่

ทรัพยากรน้ำที่มีจำกัดและผันแปรอย่างมากโดยเฉพาะสถานการณ์โลกร้อน ในฤดูฝนน้ำมีมากเกินไปจนเกิดอุทกภัย ส่วนในฤดูแล้งน้ำมีน้อยจนขาดแคลน ความเสียหายจากน้ำท่วมที่เพิ่มขึ้นและความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนา ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อการผลิตพลังงาน น้ำจึงมีความสำคัญยิ่งต่อมนุษย์และความสมดุลและยั่งยืนของระบบนิเวศน์ การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการรวมถึงการใช้ทรัพยากรอันมีค่านี้อย่างเหมาะสมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนนั้น แอสดีคอนได้เข้าไปมีส่วนในการให้บริการทางด้านต่างๆ ทั้งการศึกษาความเหมาะสม การออกแบบ การควบคุมการก่อสร้าง การติดตามและประเมินผลโครงการ การประชาสัมพันธ์และพัฒนาการมีส่วนร่วมการให้คำปรึกษาเชิงนโยบายให้แก่หน่วยงานที่ดูแลทรัพยากรน้ำในระดับประเทศ รวมถึงการสร้าง ติดตั้ง ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและระบบที่ช่วยตัดสินใจเพื่อให้การจัดการและการใช้น้ำมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

 

วิศวกรรมการจัดการน้ำ

 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม การพัฒนาด้านแหล่งน้ำตลอดจนการชลประทานที่ดีย่อมส่งผลต่อทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ในขณะเดียวกัน การพัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งการเจริญเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ล้วนต้องการน้ำเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญทั้งสิ้น

 

แอสดีคอนก่อตั้งโดยกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการน้ำ จึงได้รับโอกาสในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำจาก กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน การประปานครหลวง และงานแก้ปัญหาน้ำท่วมจากกรมโยธาธิการ และขยายงานไปในหน่วยงานอื่น เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน่วยงาน เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ(ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย คณะกรรมการลุ่มน้ำโขง และ JICA


img 008งานด้านน้ำที่แอสดีคอน ได้มีส่วนร่วมในฐานะที่ปรึกษาครอบคลุมงานด้านการพัฒนา
แหล่งน้ำ ระบบชลประทาน ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ ระบบฐานข้อมูลและเตือนภัย ตลอดจนระบบสนับสนุนการตัดสินใจ วิศวกรรมชายฝั่งทะเล รวมถึงการติดตามประเมินผล จนถึงปัจจุบัน แอสดีคอนมีประสบการณ์ด้านนี้มากกว่า 100 โครงการ

 

img 009

งานด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ประกอบด้วยการพัฒนาอ่างเก็บน้ำ ประตูระบายน้ำและฝาย เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2539) ใสน้อย-ใสใหญ่ จ.ปราจีนบุรี (พ.ศ. 2540) แก่งเสือเต้น จ.แพร่ (พ.ศ. 2542) ยางนาดี ชีบน จ.ชัยภูมิ (พ.ศ. 2543) คลองทอง คลองลอยและบ้านไทรทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ. 2544) ประตูระบายน้ำแม่น้ำท่าจีน ตอนล่าง (พ.ศ. 2541)ประตูระบายน้ำคลองชะอวด-แพรกเมืองพร้อมเขื่อนกั้นทราย โครงการลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2543) เขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์ (พ.ศ. 2551) ชีตอนบน จ.ชัยภูมิ (พ.ศ. 2551) 

img 010


การพัฒนาลุ่มน้ำ
แอสดีคอนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ เช่น ผันน้ำกก-อิง-น่าน (พ.ศ. 2541) แหล่งน้ำใน จ.ตาก (พ.ศ. 2545) แผนรวมลุ่มน้ำป่าสัก (พ.ศ. 2545) และยม (พ.ศ. 2547) พัฒนาลุ่มน้ำพรม จ.ชัยภูมิ (พ.ศ. 2547) ศึกษาศักยภาพเบื้องต้นและจัดการน้ำ แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2547) แบบบูรณาการแหล่งน้ำ จ.ลำปาง ชัยนาท และศรีสะเกษ (พ.ศ. 2548) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (พ.ศ. 2548) นอกจากนี้ แอสดีคอน ยังมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศแหล่งน้ำและระบบชลประทาน (พ.ศ. 2549) กำหนดยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย (พ.ศ. 2552)

 

img 013

ส่วนระบบจัดการน้ำท่วมในลุ่มน้ำนั้น แอสดีคอนได้ร่วมพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่อุทกภัยคลองดินแดง (พ.ศ. 2543) แก้มลิง คลองมหาชัย-สนามชัย จ.สมุทรสาคร-กรุงเทพฯ (พ.ศ. 2542) ลุ่มน้ำวังตอนล่าง จ.ตาก (พ.ศ. 2546) Innovative Approaches for Flood Risk Management and Financing in Agriculture ให้แก่ธนาคารโลก (พ.ศ. 2550) ลุ่มน้ำท่าจีน (พ.ศ. 2551) พัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (พ.ศ. 2551-2553) โครงการศึกษา DAM BREAK กิ่วคอหมา จ.ลำปาง (พ.ศ. 2553) สำรวจภูมิประเทศและจัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบ ไลดาร์ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (พ.ศ. 2551-2553)

 

สำหรับโครงการที่แอสดีคอนได้รับโอกาสในการติดตั้งและจัดทำและบำรุงรักษา ระบบพยากรณ์ บริหารจัดการน้ำและเตือนภัย ได้แก่ ระบบพยากรณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำปิง (พ.ศ. 2550) ระบบพยากรณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ท่าจีน (พ.ศ. 2550) ระบบพยากรณ์ระดับความเค็มและคุณภาพน้ำในทะเลสาบสงขลา (พ.ศ. 2552) ระบบพยากรณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (พ.ศ. 2553) การบำรุงรักษาระบบทำนายน้ำท่วม ในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก (พ.ศ. 2553)

 

นอกเหนือจากการพัฒนาแหล่งน้ำ และป้องกันน้ำท่วมแล้ว แอสดีคอนยังขยายขอบเขตการบริการให้ครอบคลุมงานด้านฟื้นฟูชายหาด ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและแม่น้ำ และพัฒนาท่าเรือด้วย เช่น โครงการฟื้นฟูบูรณะ และพัฒนาเมืองพัทยา จ.ชลบุรี (พ.ศ. 2538) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง (พ.ศ. 2540) เขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน่านเพื่อการเดินเรือ (พ.ศ. 2548) เขื่อนป้องกันทรายและคลื่น จ.ระยอง (พ.ศ. 2549) ผังแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและวางผังท่าเรือเพื่อรองรับการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งด้านตะวันออก (พ.ศ. 2552)

 

แบบแผนการพัฒนาระบบการขนส่งภายในประเทศที่ผ่านมา นำไปสู่ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชนทั่วไป และค่าใช้จ่ายของประเทศ จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนโดยการสนับสนุนนโยบายและแผนการขนส่งแบบองค์รวม การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคทางด้านการขนส่ง การสนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

แอสดีคอนได้เข้าไปรับผิดชอบในโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วประเทศ และได้รับการยอมรับในความสามารถ ด้านการวางแผน และการออกแบบที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผสานกับนวัตกรรมและความตระหนักถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

 

การคมนาคมขนส่ง

แอสดีคอนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านการคมนาคมขนส่งตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ด้วยการสำรวจและออกแบบถนนในชนบททั่วทุกภูมิภาคให้แก่กรมโยธาธิการ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กรมชลประทาน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้สามารถใช้เส้นทางได้ทุกฤดูกาล อันเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในชนบท

โดยมีทั้งถนนลูกรังมาตรฐาน ถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต เช่น ถนนตามแผนงานสาธารณสถานทางหลวงชนบท (พ.ศ. 2541) ถนนสายหลักในเขตปฏิรูปที่ดิน (พ.ศ. 2539) การบูรณะและซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท (พ.ศ. 2541) ปรับปรุงทางเลียบคลองชลประทาน (พ.ศ. 2541)

img 014

แอสดีคอนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบขนส่งหลายลักษณะ ทั้งถนน ในพื้นที่ย่านชานเมือง และย่านชุมชน ในโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง ถนนตามแนวผังเมืองรวม ถนนในเมือง ถนนตามยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ สะพานข้ามแม่น้ำในพื้นที่ชุมชน-แม่น้ำสายหลัก และทางแยกต่างระดับให้แก่กรมโยธาธิการ และกรมทางหลวง-ชนบท ด้วยการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ สำรวจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน การควบคุมงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จ อาทิ สะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค (พ.ศ. 2534-2540) การพัฒนาเมืองหลักรอบที่ 2 (พ.ศ. 2540) ถนนตามเขตผังเมืองรวม จังหวัดหนองคาย นครนายก นครราชสีมา ชลบุรี อุตรดิตถ์ และชุมชนป่าตองและกะรน จ. ภูเก็ต (พ.ศ. 2541-2548) งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์โครงการถนนตามเขตผังเมืองรวม จังหวัดนครนายก เชียงราย เมืองปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และสิงห์บุรี (พ.ศ. 2540-2548) อุโมงค์ลอดบริเวณวงเวียนถนนราชพฤกษ์-นครอินทร์ (พ.ศ. 2550) ถนนตามยุทธศาสตร์ โลจิสติกส์ของกรมทางหลวงชนบท สายฉช.3001
แยกทล.314-ลาดกระบัง จ.ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ สายแยกทล.1021-บ. กิ่วแก้ว จ.เชียงราย-พะเยา และสาย นฐ.3004 แยกทล.346-ศาลายา จ.นครปฐม (พ.ศ. 2551-2552)

img 015งานพัฒนาโครงข่ายคมนาคมหลักระบบถนน: แอสดีคอนได้มีส่วนร่วม ในโครงการทางหลวงแผ่นดิน ทางแยกต่างระดับ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้แก่กรมทางหลวง และทางพิเศษให้แก่ การทางพิเศษ แห่งประเทศไทย ด้วยการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดที่สำคัญเช่น ทางหลวงภูมิภาคและการขยายเป็นสี่ช่องจราจร (พ.ศ. 2541) ทางหลวงสายแหลมฉบัง-สระแก้ว-มุกดาหาร (พ.ศ. 2541) ด่านชั่งน้ำหนักถาวรบนทางหลวงทั่วประเทศ (พ.ศ. 2541) ทางแยกต่างระดับ (พ.ศ. 2541-2544) โครงข่ายทางหลวงสายสำรองสู่ภาคใต้ ช่วง อ.หัวหิน-อ.บางสะพาน (พ.ศ. 2543) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายสระบุรี-บางปะกง และสายนครปฐม-ชะอำ (พ.ศ. 2550) โครงข่ายเชื่อมโยงวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก-ด้านตะวันตก (พ.ศ. 2547) ระบบทางด่วนทดแทนโครงการทางด่วนสายพญาไท-พุทธมณฑล (พ.ศ. 2547) ทางหลวงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย อ.เบตง-บ้านภูเขาทอง (พ.ศ. 2550) ทางหลวงสาย 304 ทางเชื่อมผืนป่ามรดกโลก สาย อ.กบินทร์บุรี-อ.ปักธงชัย (พ.ศ. 2552) ทางหลวงหมายเลข 12 อ.หล่มสัก-แยก อ.คอนสาร (พ.ศ. 2553)

 

img 016เขตพื้นที่กรุงเทพฯ: เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการจราจรสูง แอสดีคอนได้ร่วมวางแผนเพื่อบรรเทาปัญหาอย่างต่อเนื่องในทุกลักษณะงาน เช่น ปรับปรุงถนนเพชรเกษม จากถนนรัชดาภิเษก-พุทธมณฑลสาย 4 (พ.ศ. 2540) ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 (พ.ศ. 2541) ถนนเชื่อมถนนรัตนโกสินทร์-ถนนนิมิตรใหม่ ข.2 (พ.ศ. 2540) ถนนนิมิตรใหม่ (พ.ศ. 2544) สะพานรถยนต์ข้ามทางแยกบริเวณถนนพระราม 4-สาทร ไทย-เบลเยี่ยม (พ.ศ. 2542) สะพานพระราม 8 (พ.ศ. 2545) โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ปิดล้อมของ กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2546) งานแก้ไขปัญหาการจราจรถนนเพชรบุรี บริเวณทางแยกชิดลม วิทยุ ทางด่วน นานา อโศก และพร้อมพงษ์ (พ.ศ. 2552)

 

img 017แอสดีคอนได้รับการว่าจ้างให้พัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้หลักของประเทศอย่างหนึ่ง ได้แก่การศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม วางแผน และสำรวจออกแบบ ได้แก่ ถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก (Royal Coast) จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง (พ.ศ. 2549) ถนนสายริมทะเลสาบสงขลา จ.พัทลุง (พ.ศ. 2552)

 

img 018การคมนาคมขนส่งด้วยระบบราง: การขนส่งนี้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ สูง ประหยัดพลังงาน และลดปัญหาการจราจร เหมาะสมต่อการเป็นระบบคมนาคมหลักต่อไปในอนาคต แอสดีคอน มีส่วนร่วมในโครงการ สำคัญทั้งระบบรถไฟดั้งเดิม การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งชานเมืองและขนส่งมวลชนในพื้นที่เมือง ได้แก่ ทางรถไฟทดแทนช่วงที่อยู่ในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (พ.ศ. 2541) รวมทั้งโครงการระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกหลายโครงการ