ASDECON Corporation Co., Ltd

  A Consultant with Creative and Integrated Solutions for SUSTAINABLE DEVELOPMENT

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ เมื่อเดือน พ.ย. 2535 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่อาศัยในบริเวณสองฝั่งลำน้ำก่ำ โดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ ทำการเกษตร รวมทั้ง น้ำอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง โดยมีที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสกลนครและ นครพนม ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำและลุ่มน้ำบัง รวมพื้นที่โครงการประมาณ 60,000 ไร่ ลักษณะโครงการประกอบด้วยงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในลำน้ำก่ำ 3 แห่ง และในลำน้ำบังอีก 2 แห่ง

แอสดีคอนได้รับการคัดเลือกจากกรมชลประทานให้ศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างในระหว่าง พ.ศ. 2536-2537 พร้อมทั้งควบคุมงานก่อสร้างโครงการ ใน พ.ศ. 2549 โดยเป็นประตูระบายน้ำคอนกรีตจำนวน 4 ช่องขนาด 10.00x9.00 ม. สูง 15.00 ม. ทำนบดินปิดกั้นลำน้ำเดิมที่มีความสูง 13.00 ม. พนังกั้นน้ำฝั่งซ้ายและขวา ถนนเข้าหัวงานพร้อมอาคารประกอบ อาคารสถานีสูบน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ คลองเติมน้ำ คอนกรีตดาดและคลองดิน พร้อมอาคารในคลองเติมน้ำ

ใน พ.ศ. 2552 แอสดีคอนได้รับการว่าจ้างจากกรมชลประทานให้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมยกระดับเก็บกักน้ำของประตูระบายน้ำน้ำก่ำ รวมทั้งทำการประมาณค่าใช้จ่ายในการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการและแก้ไขปัญหาค่าชดเชยที่ดิน