ASDECON Corporation Co., Ltd

  A Consultant with Creative and Integrated Solutions for SUSTAINABLE DEVELOPMENT

แอสดีคอนได้รับผิดชอบในการศึกษา วางแผนและออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง รวมทั้งควบคุมดูแลการก่อสร้างทางข้ามถนนเพชรเกษม เพื่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 4 และถนนพุทธสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม ให้แก่กรมทางหลวงชนบท เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณถนนเศรษฐกิจ เพชรเกษม และพุทธมณฑลสาย 4 แก้ปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสี่แยกเพชรเกษมและเป็นทางลัดจากกรุงเทพฯ ไปยังภาคใต้ของประเทศผ่านทางถนนพุทธมณฑลสาย 4 พุทธสาคร และพระราม 2

โดยองค์ประกอบของโครงการดังนี้

  • การก่อสร้างสะพานทางข้ามประกอบด้วยคานรูปกล่อง โครงสร้างตัว I มีความกว้าง 6 ช่องจราจร
  • การก่อสร้างถนนเชื่อมต่อความยาว 1.889 กิโลเมตร ความกว้าง 2 ช่องจราจร และมีทางเดินเท้ากว้าง 3.1 เมตร
  • การก่อสร้างที่เกี่ยวข้องเช่น bearing unit ระบบแสงสว่าง ระบบระบายน้ำ สัญญาณจราจร และการย้ายระบบสาธารณูปโภค