ASDECON Corporation Co., Ltd

  A Consultant with Creative and Integrated Solutions for SUSTAINABLE DEVELOPMENT

โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก เป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำนครนายกตอนบนที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรทางตอนล่างให้มีน้ำใช้ในการเกษตร การอุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรม รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายก ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว แอสดีคอน ได้รับโอกาสจากกรมชลประทานให้วางแผน การพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับการชลประทาน ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในบริเวณ จ.นครนายก ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 โดยได้เสนอให้ทำการพัฒนาเขื่อนคลองท่าด่าน ต่อมา ในพ.ศ. 2539 ได้มีโอกาสอีกครั้งในการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งทำการสำรวจ-ออกแบบ เขื่อนคลองท่าด่านและองค์ประกอบอื่น รวมทั้งปรับปรุงและขยายระบบชลประทานท่าด่าน จาก 8,000 ไร่ เป็น 24,100 ไร่ ที่มีขนาดความจุ 224 ลบ.ม. และระดับเก็บกัก +110 ม.รทก. โดยมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำ 3,118 ไร่ และมีพื้นที่รับน้ำฝนทั้งสิ้น 194 ตร.กม. ตัวเขื่อนคอนกรีตบดอัด (RCC) ซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูง 93 ม. ยาว 2,720 ม. ปริมาตรของคอนกรีตบดอัด 5,470,000 ลบ.ม. แอสดีคอน เข้าดำเนินการต่อเนื่องในการเข้าควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนหัวงาน และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบ ระหว่างพ.ศ. 2542-2547 และอีกครั้งในระหว่าง พ.ศ. 2548-2549 และได้เข้าศึกษาสถานภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสังคมในระยะก่อนดำเนินการ ระยะก่อสร้าง และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมทั้งวิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการติดตามตรวจสอบความมั่นคงและปลอดภัยของตัวเขื่อนให้กับสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม