ASDECON Corporation Co., Ltd

  A Consultant with Creative and Integrated Solutions for SUSTAINABLE DEVELOPMENT

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ เมื่อเดือน พ.ย. 2535 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่อาศัยในบริเวณสองฝั่งลำน้ำก่ำ โดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ ทำการเกษตร รวมทั้ง น้ำอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง โดยมีที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสกลนครและ นครพนม ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำและลุ่มน้ำบัง รวมพื้นที่โครงการประมาณ 60,000 ไร่ ลักษณะโครงการประกอบด้วยงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในลำน้ำก่ำ 3 แห่ง และในลำน้ำบังอีก 2 แห่ง

แอสดีคอนได้รับการคัดเลือกจากกรมชลประทานให้ศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างในระหว่าง พ.ศ. 2536-2537 พร้อมทั้งควบคุมงานก่อสร้างโครงการ ใน พ.ศ. 2549 โดยเป็นประตูระบายน้ำคอนกรีตจำนวน 4 ช่องขนาด 10.00x9.00 ม. สูง 15.00 ม. ทำนบดินปิดกั้นลำน้ำเดิมที่มีความสูง 13.00 ม. พนังกั้นน้ำฝั่งซ้ายและขวา ถนนเข้าหัวงานพร้อมอาคารประกอบ อาคารสถานีสูบน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ คลองเติมน้ำ คอนกรีตดาดและคลองดิน พร้อมอาคารในคลองเติมน้ำ

ใน พ.ศ. 2552 แอสดีคอนได้รับการว่าจ้างจากกรมชลประทานให้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมยกระดับเก็บกักน้ำของประตูระบายน้ำน้ำก่ำ รวมทั้งทำการประมาณค่าใช้จ่ายในการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการและแก้ไขปัญหาค่าชดเชยที่ดิน

แอสดีคอนได้รับผิดชอบในการศึกษา วางแผนและออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง รวมทั้งควบคุมดูแลการก่อสร้างทางข้ามถนนเพชรเกษม เพื่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 4 และถนนพุทธสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม ให้แก่กรมทางหลวงชนบท เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณถนนเศรษฐกิจ เพชรเกษม และพุทธมณฑลสาย 4 แก้ปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสี่แยกเพชรเกษมและเป็นทางลัดจากกรุงเทพฯ ไปยังภาคใต้ของประเทศผ่านทางถนนพุทธมณฑลสาย 4 พุทธสาคร และพระราม 2

โดยองค์ประกอบของโครงการดังนี้

  • การก่อสร้างสะพานทางข้ามประกอบด้วยคานรูปกล่อง โครงสร้างตัว I มีความกว้าง 6 ช่องจราจร
  • การก่อสร้างถนนเชื่อมต่อความยาว 1.889 กิโลเมตร ความกว้าง 2 ช่องจราจร และมีทางเดินเท้ากว้าง 3.1 เมตร
  • การก่อสร้างที่เกี่ยวข้องเช่น bearing unit ระบบแสงสว่าง ระบบระบายน้ำ สัญญาณจราจร และการย้ายระบบสาธารณูปโภค

โครงการเขื่อนคลองท่าด่าน ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก เป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำนครนายกตอนบนที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรทางตอนล่างให้มีน้ำใช้ในการเกษตร การอุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรม รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายก ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว แอสดีคอน ได้รับโอกาสจากกรมชลประทานให้วางแผน การพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับการชลประทาน ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในบริเวณ จ.นครนายก ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 โดยได้เสนอให้ทำการพัฒนาเขื่อนคลองท่าด่าน ต่อมา ในพ.ศ. 2539 ได้มีโอกาสอีกครั้งในการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งทำการสำรวจ-ออกแบบ เขื่อนคลองท่าด่านและองค์ประกอบอื่น รวมทั้งปรับปรุงและขยายระบบชลประทานท่าด่าน จาก 8,000 ไร่ เป็น 24,100 ไร่ ที่มีขนาดความจุ 224 ลบ.ม. และระดับเก็บกัก +110 ม.รทก. โดยมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำ 3,118 ไร่ และมีพื้นที่รับน้ำฝนทั้งสิ้น 194 ตร.กม. ตัวเขื่อนคอนกรีตบดอัด (RCC) ซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูง 93 ม. ยาว 2,720 ม. ปริมาตรของคอนกรีตบดอัด 5,470,000 ลบ.ม. แอสดีคอน เข้าดำเนินการต่อเนื่องในการเข้าควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนหัวงาน และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบ ระหว่างพ.ศ. 2542-2547 และอีกครั้งในระหว่าง พ.ศ. 2548-2549 และได้เข้าศึกษาสถานภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสังคมในระยะก่อนดำเนินการ ระยะก่อสร้าง และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ รวมทั้งวิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการติดตามตรวจสอบความมั่นคงและปลอดภัยของตัวเขื่อนให้กับสำนักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม