ASDECON Corporation Co., Ltd

  A Consultant with Creative and Integrated Solutions for SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ปัญหาจราจรเป็นอุปสรรคในการพัฒนาและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงวางแผนแม่บทการขนส่ง มวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง เพราะเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการช่วยบรรเทาปัญหาจราจรอย่างยั่งยืน โดยวางโครงข่ายรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง แอสดีคอนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบของโครงข่ายเส้นทาง ได้แก่

 

  • การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543
  • การศึกษาออกแบบโครงการรถไฟสายสีแดง ช่วงหัวลำโพง-มหาชัย พ.ศ. 2548 ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน พ.ศ. 2552 โดยปัจจุบันได้รับความไว้วางใจให้ควบคุมงานก่อสร้างช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ให้แก่การรถไฟ แห่งประเทศไทย โดยจะเปิดให้บริการใน พ.ศ. 2557
  • การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายให้กับกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548
  • พ.ศ. 2552 ศึกษาและออกแบบโครงการขนส่งกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายสายสีเขียวอ่อน ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ-บางปู ให้แก่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร โดยปัจจุบันอยู่ในช่วง เตรียมการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย