ASDECON Corporation Co., Ltd

  A Consultant with Creative and Integrated Solutions for SUSTAINABLE DEVELOPMENT

โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ บนเนื้อที่ 349 ไร่ เพื่อรองรับการทำงานของหน่วยราชการและหน่วยงานอิสระรวม 29 หน่วยงาน ประกอบด้วยอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยรวม 929,800 ตร.ม. เป็นที่ทำงานของข้าราชการ 23,865 คน และผู้ติดต่อ 3,580 คน แอสดีคอนเข้าไปมีส่วนร่วมทำงานด้านต่างๆ ได้แก่

 

  • ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวางแผน ออกแบบระบบการขนส่งและจราจร ให้กับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ใน พ.ศ. 2548 เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมให้เข้าถึงได้อย่างสะดวก ตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการด้านการจราจร รวมทั้งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมเสนอมาตรการป้องกันและการแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันได้นำแผนไปปฏิบัติและก่อสร้างเปิดใช้งานไปแล้วบางส่วน
  • ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นพร้อมเสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้กับพื้นที่ในบริเวณโซน C ของโครงการให้กับบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)