ASDECON Corporation Co., Ltd

  A Consultant with Creative and Integrated Solutions for SUSTAINABLE DEVELOPMENT

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศที่วางแผนให้เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาระบบและอาคารต่างๆ ภายในท่าอากาศยานอย่างดีเยี่ยม แอสดีคอน ได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในหลายด้าน ได้แก่

 

  • การควบคุมการก่อสร้างอาคารครัวการบินไทย อาคารสำนักงาน และอาคารจอดรถให้กับการบินไทย
    รวมพื้นที่ทั้งสามอาคาร 13,000 ตร.ม.สามารถจัดทำอาหารถึง 65,000 ชุดต่อวัน
  • การออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยภายในท่าอากาศยาน รวมถึงการออกแบบระบบกำจัดวัชพืชในคลองรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • การสำรวจและจัดทำแผนที่รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์และประเมินราคาเพื่อการชดเชยปรับปรุงอาคารและกำหนดราคาซื้อขายที่ดินที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการขึ้นลงของเครื่องบินในท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ตามเส้นระดับเสียงคาดการณ์และ ตามสถานการณ์จริงที่ได้ตรวจวัด
  • การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเรื่องเสียง เกิดความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อโครงการ และมีส่วนร่วมในการจัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
  • ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการทางพิเศษสุวรรณภูมิ (เส้นทาง M1) ที่เชื่อมโยงการเดินทางจากถนนพระรามที่ 4 ไปสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านเหนือ
  • การศึกษาจัดทำแผนหลักความเหมาะสมและออกแบบโครงการระบายน้ำและแก้ไขน้ำท่วม พื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง