ASDECON Corporation Co., Ltd

  A Consultant with Creative and Integrated Solutions for SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ปัญหาจราจรเป็นอุปสรรคในการพัฒนาและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นอย่างมาก รัฐบาลจึงวางแผนแม่บทการขนส่ง มวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง เพราะเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการช่วยบรรเทาปัญหาจราจรอย่างยั่งยืน โดยวางโครงข่ายรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง แอสดีคอนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบของโครงข่ายเส้นทาง ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศที่วางแผนให้เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาระบบและอาคารต่างๆ ภายในท่าอากาศยานอย่างดีเยี่ยม แอสดีคอน ได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในหลายด้าน ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ บนเนื้อที่ 349 ไร่ เพื่อรองรับการทำงานของหน่วยราชการและหน่วยงานอิสระรวม 29 หน่วยงาน ประกอบด้วยอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยรวม 929,800 ตร.ม. เป็นที่ทำงานของข้าราชการ 23,865 คน และผู้ติดต่อ 3,580 คน แอสดีคอนเข้าไปมีส่วนร่วมทำงานด้านต่างๆ ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม...