ASDECON Corporation Co., Ltd

  A Consultant with Creative and Integrated Solutions for SUSTAINABLE DEVELOPMENT

 

 

 

 วัตถุประสงค์ :    การควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย ช่อง 5 – บ่อนไก่ จ.ชุมพร บริเวณ กม. 485+000 บนทางหลวงหมายเลข 4 มีขนาดความกว้าง 13.00 ม. จำนวน 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร
พร้อมทางเท้าและทางจักรยานกว้าง 2.85 เมตร 1 ฝั่ง
และทางเท้ากว้าง 2.00 เมตร 1 ฝั่ง
และมีระบบระบายน้ำและไฟฟ้าแสงสว่างความยาวรวมทั้งสิ้น 7.561 กิโลเมตร
และได้กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างไว้ 780 วัน
 
 ลักษณะโครงการ :     

การควบคุมงานก่อสร้าง

 ที่ตั้งโครงการ :  จังหวัดชุมพร