ASDECON Corporation Co., Ltd

  A Consultant with Creative and Integrated Solutions for SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ความภาคภูมิใจ ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา

ตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา แอสดีคอน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยในฐานะบริษัทที่ปรึกษาของคนไทย โดยเข้าไปทำโครงการต่างๆ ที่มีผลต่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งในภาคชนบทและเมือง โดยมีสาขาการให้บริการในด้านการจัดการน้ำที่ครอบคลุม ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ระบบชลประทาน การป้องกันชายฝั่งทะเล และพัฒนาท่าเรือ การพัฒนาระบบขนส่งที่รวมถึงถนนในเมือง ถนนระหว่างเมือง ถนนในชนบท สะพาน ทางแยกต่างระดับและระบบราง การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ทั้งทางด้านวิศวกรรมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมถึงน้ำเสีย ประปา และขยะ กำหนดแนวทางลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และการพัฒนาเมือง โดยหลักปรัชญาของบริษัทจะคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน มองถึงทุกมิติของการพัฒนาทั้งในด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ เศรษฐกิจ-สังคม เศรษฐศาสตร์และการเงิน องค์กร การบริหาร การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ

แอสดีคอน มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญและมีผลต่อการพัฒนาในระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคหลายโครงการ รวมทั้งได้เข้าร่วมดำเนินการตลอดกระบวนการพัฒนาของโครงการ ตั้งแต่ต้นทางจากการเริ่มศึกษาวางแผนโครงการเบื้องต้น การศึกษาวางแผนหลัก การศึกษาความเหมาะสม การออกแบบรายละเอียดโครงการ จนกระทั่ง การควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรายละเอียด รวมถึงการเข้าไปติดตามประเมินผลในด้านต่างๆ ในระยะการใช้งาน

img 057 
โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
img 057 
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
img 057 
โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
img 057 
โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
img 062 
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
img 061 
โครงการทางแยกต่างระดับ ถนนสาย ง 
ตัดกับถนนเพชรเกษม (พ.ศ. 2546-2551)