ASDECON Corporation Co., Ltd

  A Consultant with Creative and Integrated Solutions for SUSTAINABLE DEVELOPMENT

 • การศึกษาเศรษฐกิจและสังคม
 • การศึกษาการจัดการสถาบัน
 • การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์และการเงิน
 • การตลาด การลงทุน และการแปรรูปองค์กร
 • การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • การติดตามและประเมินผล
 • การศึกษาสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • การศึกษาความเป็นไปได้ทางสิ่งแวดล้อม
 • การศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • การติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม